Offerte aanvragen

Opnieuw subsidie op HR++ en triple glas

Het is vanaf 15 september opnieuw mogelijk subsidie te krijgen op isolatie- en triple glas. Belangrijk verschil met de regeling die voor de crisisjaren gangbaar was, is dat een woningeigenaar alleen subsidie kan aanvragen indien hij minimaal twee soorten energiebesparende maatregelen laat uitvoeren.

De mogelijke maatregelen zijn, naast hoog rendementsglas, spouwmuur-, gevel-, dak- en vloer- of bodemisolatie. De subsidie die verstrekt wordt voor de vervanging van glas is 35 euro/m2 voor HR++ beglazing en 45 euro/m2 voor triple glas. Er is ook subsidie beschikbaar voor extra maatregelen, zoals de vervanging van de kozijnen. Die moeten echter bovenop de reeds minimaal twee gekozen maatregelen worden uitgevoerd. Een voorbeeld is de vervanging van kozijnen voor isolerende kozijnen met een maximale isolatiewaarde van 1,5 W/m2K indien men kiest voor triple glas (dat voor het eerst wordt toegepast). De subsidie is 45 euro/m2 triple glasoppervlak.

Aan het pakket van energiebesparende maatregelen waaruit een woningeigenaar kan kiezen zijn prestatie-eisen gesteld. Voor de vervanging van glas moet minimaal HR++ beglazing met een Ug-waarde van 1,2 W/m2K of lager en triple glas met een Ug-waarde 0,8 W/m2K of lager worden toegepast. Per woningtype wordt voor elke maatregel een minimaal te vervangen oppervlak geëist (zie de tabel). Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor het alleen vervangen van het glas; er dient minimaal nog één extra maatregel gekozen worden. Volgens de overheid weerspiegelen de genoemde subsidiebedragen ongeveer 20 procent van de investeringskosten mits uitgevoerd door een kwalitatief en prijstechnisch goed bedrijf.

De regeling is van kracht geworden met de publicatie van de ‘Subsidieregeling energiebesparing eigen huis’ in de Staatscourant van 1 september. Van de ruim 60 miljoen subsidie die als onderdeel van het energieakkoord uit 2013 tot 31 december 2018 beschikbaar is, gaat het om de eerste 20,5 miljoen euro. De subsidieregeling is voor de periode van 15 september 2016 tot 1 maart 2017 en geldt voor bestaande woningen van particuliere woningeigenaren (15 miljoen) en verenigingen van eigenaren met koopwoningen (5,5 miljoen).

Een andere wijziging ten opzichte van eerdere subsidies op isolatieglas is dat die vooraf aangevraagd moet worden. Bij de aanvraag moet een voor akkoord getekende offerte zitten van een bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren. Hierin dient een door het bedrijf uitgevoerde opname van het aantal vierkante meter met vermelding van de uit te voeren maatregelen meegenomen te worden. De woningeigenaar dient een ondertekende verklaring mee te sturen dat hij na goedkeuring de maatregelen ook daadwerkelijk zal laten uitvoeren. De werkzaamheden moeten binnen vier maanden na de subsidiebeschikking worden gerealiseerd. Controle hierop gebeurt steekproefsgewijs. De subsidieverstrekking geldt zolang het beschikbare bedrag nog niet is verbruikt. Indien het aantal aanvragen het maximale subsidiebedrag overschrijdt zal voor toekenning gekeken worden naar de volgorde van ontvangst. Het digitale loket voor aanvragen is te vinden op www.RVO.nl en vanaf 15 september geopend. Daar kunnen de benodigde invulformulieren voor zowel eigenaar als uitvoerende partijen worden gedownload.

Bron: glasinbeeld.nl